Základné informácie

Žiadosť o udelenie súhlasu na citovanie časti slovenskej technickej normy alebo časti technickej normalizačnej informácie

Podľa § 14 ods. 5 a 6 zákona č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii (ďalej len „zákon“) Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) ako slovenský národný normalizačný orgán udeľuje súhlas na odplatné alebo bezodplatné citovanie časti slovenskej technickej normy alebo časti technickej normalizačnej informácie.

Jednotlivé typy žiadostí

  • 1. Žiadosť o udelenie súhlasu na odplatné citovanie podstatnej časti slovenskej technickej normy alebo podstatnej časti technickej normalizačnej informácie podľa § 14 ods. 5 zákona (úrad ako slovenský národný normalizačný orgán udelí súhlas bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti o udelenie súhlasu).
  • 2. Žiadosť o udelenie súhlasu na odplatné citovanie nepodstatnej časti slovenskej technickej normy alebo nepodstatnej časti technickej normalizačnej informácie podľa § 14 ods. 5 zákona (súhlas sa považuje za udelený dňom nasledujúcim po dni podania žiadosti o udelenie súhlasu).
  • 3. Žiadosť o udelenie súhlasu na bezodplatné citovanie podstatnej časti slovenskej technickej normy alebo podstatnej časti technickej normalizačnej informácie podľa § 14 ods. 6 písm. a) zákona (úrad ako slovenský národný normalizačný orgán udelí súhlas bezodkladne, najneskôr do desiatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o udelenie súhlasu).
  • 4. Žiadosť o udelenie súhlasu na bezodplatné citovanie nepodstatnej časti slovenskej technickej normy alebo nepodstatnej časti technickej normalizačnej informácie podľa § 14 ods. 6 písm. a) zákona (súhlas sa považuje za udelený dňom nasledujúcim po dni podania žiadosti o udelenie súhlasu).
  • 5. Žiadosť o udelenie súhlasu na bezodplatné citovanie podstatnej časti slovenskej technickej normy alebo podstatnej časti technickej normalizačnej informácie podľa § 14 ods. 6 písm. b) zákona (úrad ako slovenský národný normalizačný orgán udelí súhlas bezodkladne, najneskôr do desiatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o udelenie súhlasu).
  • 6. Žiadosť o udelenie súhlasu na bezodplatné citovanie nepodstatnej časti slovenskej technickej normy alebo nepodstatnej časti technickej normalizačnej informácie podľa § 14 ods. 6 písm. b) zákona (súhlas sa považuje za udelený dňom nasledujúcim po dni podania žiadosti o udelenie súhlasu).

Usmernenie k žiadostiam o udelenie súhlasu na odplatné/bezodplatné citovanie podstatnej/nepodstatnej časti slovenskej technickej normy alebo podstatnej/nepodstatnej časti technickej normalizačnej informácie podľa § 14 ods. 5 a 6 zákona č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii nájdete TU (PDF, 84,7kB).

„Výška úhrady za udelenie súhlasu na odplatné citovanie podstatnej/nepodstatnej časti slovenskej technickej normy alebo podstatnej/nepodstatnej časti technickej normalizačnej informácie je určená podľa prílohy č. 1, písmeno G, vyhlášky č. 76/2019 Z. z. Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o výške úhrady za poskytovanie technickej normy. Vyhlášku si môžete pozrieť na: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/76/20190401“