Zvoľte žiadosť o udelenie súhlasu na citovanie časti slovenskej technickej normy alebo časti technickej normalizačnej informácie

Odplatné citovanie

podľa § 14 ods. 5 zákona č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizáci
Úrad ako slovenský národný normalizačný orgán udelí súhlas na odplatné citovanie časti slovenskej technickej normy alebo časti technickej normalizačnej informácie bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti o udelenie súhlasu. Žiadosť obsahuje najmä identifikáciu žiadateľa, účel a rozsah citácie časti slovenskej technickej normy alebo časti technickej normalizačnej informácie a názov slovenskej technickej normy alebo názov technickej normalizačnej informácie, ktorú požaduje citovať.

(žiadosti, ktoré nespĺňajú podmienky na udelenie súhlasu na bezodplatné citovanie)

Vybrať žiadosť

Bezodplatné citovanie

podľa § 14 ods. 6 písm. a) a b) zákona č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii
Úrad ako slovenský národný normalizačný orgán udelí súhlas na bezodplatné citovanie časti slovenskej technickej normy alebo technickej normalizačnej informácie bezodkladne, najneskôr do desiatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o udelenie súhlasu, na:

  • a) poskytovanie: výchovy a vzdelávania podľa osobitného predpisu, vzdelávania v rámci akreditovaného študijného programu na vysokej škole alebo kontinuálneho vzdelávania a atestácie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov nekomerčného charakteru
  • b) vypracovanie a obhajobu: komplexnej odbornej práce, projektu alebo súťažnej práce, absolventskej písomnej práce, písomnej absolventskej práce v rámci výchovy a vzdelávania, záverečnej práce v rámci štúdia na vysokej škole alebo záverečnej práce v rámci kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov nekomerčného charakteru a atestačnej práce pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca.
Vybrať žiadosť