Žiadosť o udelenie súhlasu na odplatné citovanie nepodstatnej časti STN alebo nepodstatnej časti TNI

1. Identifikácia žiadateľa

Späť